طبق قانون ماده 29، تطبیق واحد فقط برای دانشجویان انصرافی و اخراجی در مقطع کاردانی(نا تمام) یا کارشناسی (ناتمام) امکان پذیر است.