آقای دکتر شهاب اشراقی
آقای دکتر شهاب اشراقیمعاونت پژوهشی
وظایف:
امورعلمی پژوهشی
ثبت مقالات علمی دانشجویان و اساتید