آقای دکتر سید فضل اله قدسی
آقای دکتر سید فضل اله قدسیریاست موسسه
رتبه علمی : استادیار
دکترای زبان و ادبیات فرانسه
عضو هیئت علمی دانشگاه