آقای دکتر سعید فرخی
آقای دکتر سعید فرخیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
وظایف:
امور آموزشی
مشاوره آموزش دانشجویان