سرکار خانم دکتر رفعت بیات
سرکار خانم دکتر رفعت بیاتمؤسس و ریاست هیأت امناء
دکترای جامعه شناسی