کلیه داوطلبانی که در کنکور سراسری شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اند با انتخاب کد رشته های کارشناسی موسسه و قبولی سازمان سنجش می توانند در موسسه ثبت نام نمایند همچنین به روال هر سال، سازمان سنجش پذیرش بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ) اعلام می نماید. داوطلبانی که در کنکور شرکت نکرده اند می توانند با این شرایط در سایت سازمان سنجش به آدرس سنجش (http://www.sanjesh.org) ثبت نام نموده و با مشخص نمودن کد رشته مورد نظر بعد از اعلام قبولی سازمان سنجش یا توجه به زمانبندی موسسه ثبت نام نمایند.