دانشجو می تواند درخواست تجدید نظر خود را مکتوب در پرتال آموزشی قرار دهد. با توجه به اينکه طبق آيين‌نامه آموزشی مرجع ارزيابی و نمره‌دهی در هر درس فقط استاد مربوطه می‌باشد، مرجع رسيدگی به درخواست تجديد نظر در نمره نيز فقط استاد می‌باشد.