دانشجو می تواند درخواست تجدید نظر خود را مکتوب در پرتال آموزشی قرار دهد. با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه آموزشی مرجع ارزیابی و نمره‌دهی در هر درس فقط استاد مربوطه می‌باشد، مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر در نمره نیز فقط استاد می‌باشد.