امتحانات پایان نیم سال در دوره های یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری برگزار می شود.