مجلۀ علمی دانشجویی فاران توسط انجمن علمی دانشجویی زبان، مترجمی و زبان شناسی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

اهداف:

۱. معرفی حوزه‌های گوناگون  زبان، مترجمی و زبان‌شناسی

۲. توجه و تمرکز به پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزۀ زبان، مترجمی و زبان‌شناسی

۳. آشنا نمودن مخاطبان و خوانندگان مجله با استادان، اندیشمندان و نویسندگان داخلی و خارجی در حوزۀ زبان، مترجمی و زبان شناسی

۴. مطرح نمودن مشکلات و موانع در حوزۀ زبان، مترجمی و زبان شناسی

۵. اطلاع‌رسانی در مورد رویدادها و اتفاقات روز و اخبار جدید در حوزۀ زبان، مترجمی و زبان شناسی

۶. ارائۀ محتوای جذاب و خواندنی و ایجاد فضایی سرگرم‌کننده برای آشنایی و معرفی حوزه‌های مختلف زبان، مترجمی و زبان شناسی به تمامی علاقمندان در این حوزه‌ها.

۷. ایجاد فرصت برای دانشجویان و ترغیب آن‌ها به نگارش و ارائۀ یادداشت‌های کوتاه و تخصصی در حوزۀ زبان‌، مترجمی و زبان شناسی

۸. ایجاد فرصت برای چاپ مقالات و گزارش‌های مروری و سرمقاله‌های خواندنی در حوزه زبان، مترجمی و زبان شناسی

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زبان و مترجمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

Faran is a student magazine of language, translation and  Linguistics of Faran Mehre Danesh e-learning higher Edu. Inst. The aim of Faran Team is to familiarize institute students with fundamentals of Language, and it also, aims at interacting with the other majors of Humanities to find the scientific borders in common

Faran Team appreciates the articles of Linguistics, translation, teaching students and Professors which had not been published yet. It also welcomes the manuscripts, reports, and essays on Linguistics, translation, teaching and Interdisciplines.

سردبیر:

اعضای انجمن:

استادان مشاور انجمن:

استاد مشاور
استاد مشاورخانم دکتر زهرا نادری فرجاد
استاد مشاور نشریه انجمن زبان و مترجمی