ارائه روشی نوین در کسب و کار الکترونیک با استفاده از بازاریابی ویروسی بر محور کارت‌های هوشمند

علی سلیمانی، زهرا زکی زاده*
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملارد، گروه کامپیوتر، ملارد، ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
E-mail:a. soleimani. uni@gmail. com

چکیده

مقدمه: بازاریابی ویروسی برای هر کسب  وکار و تجارتی از ارکان مهم و اساسی است، زیرا یک مشتری راضی و وفادار می‌تواند ده‌ها مشتری دیگر را نیز به محصول و خدمات شما علاقه‌مند کند. اگر چه این نوع بازاریابی، روشی بسیار جدید نیست، اما یکی از مؤثرترین روش‌های تبلیغ و بازاریابی به حساب می‌آید، این‌که چگونه درک استفاده از کارت‌های هوشمند اعتباری را برای این بازاریابان ایجاد کنیم که استفاده از چنین رویدادی را درک و تفسیر کنند و بتوانند آن را انتقال دهند. درک بازاریابان از این دوران بستگی به انتقال اطلاعات، بستگی به نحوه‌ی صحیح آموزش، دانستن مزایا و معایب کارت‌ها و دانش فردی که افراد دارند مرتبط می‌باشد. این مطالعه پدیدارشناسی به‌منظور ارائه‌ای روشی نوین در بازاریابی ویروسی بر محور کارت‌های هوشمند صورت گرفته است.

روش پژوهش: این مطالعه کیفی پدیدارشناسی در سال ۱۳۹۶ روی ۲۰ نفر از بازاریابان ویروسی که حدود ۲ الی ۳ سال در این حوزه در شرکت‌هایی نظیر پندار کوشک ایمن، راهکار سرزمین هوشمند، آسیاتک فعالیت داشته‌اند و بدون آموزش اولیه تجربه کسب کرده‌اند، انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انفرادی استفاده شد. تمام داده‌ها گردآوری شده و با نرم‌افزار big data مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه‌گیری کلی تأثیرپذیر بود.
یافته‌ها: از آنالیز داده‌ها پنج پارامتر اصلی “آمادگی برای یادگیری، تحصیلات مرتبط، علاقه به نوع کار، باور به مزایای کارت‌ها نسبت به رقیبان ” که تبیین کننده تجربیات انجام کار بازاریابان بود، استخراج شد. احساس راحتی برای فروش، حسن انجام کار و رضایت مشتری، کاهش نارضایتی‌ها از مضامین فرعی است که برای توصیف مضامین اصلی به کار میرود.
نتیجه‌گیری: تجربیات این بازاریابان منحصر به فرد بود. لذا درک پیچیدگی‌های سختی کار را در ارتباط با کارت‌های اعتباری هوشمند داشته‌اند، باورها و نگرش‌های مردم را در ارتباط با این کارت‌ها تغییر داده‌اند و برای ارائه خدمات جامع توسط شرکت مربوطه آموزشات لازم را دیدند و مهارت کسب کرده‌اند و با ابداع روشی نوین با تلفیق بازاریابی ویروسی و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به فروش بهتر کمک کرده‌اند.
کلمات کلیدی: پدیدارشناسی؛ کارت‌های هوشمند اعتباری؛ بازاریابی ویروسی، روش نوین

سایر مقالات (کلیک کنید)