تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۸-۹۹

انتخاب واحد اینترنتی
ساعت 8 تا 23:59


  • امتحانات

    امتحانات نهایی

    99/04/01
  • ارزشیابی الکترونیکی

    بازه زمانی

    99/03/01 تا 99/04/06