آغاز انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲(۵ الی ۸ شهریور)