شروع انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی (ترم بهمن) ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۱۲ الی ۲۰ بهمن ۱۴۰۰