تقویم دانشگاهی سال تحصیل ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

انتخاب واحد  ۵-۸ شهریور ماه ۱۴۰۲
شروع کلاس‌ها ۱ مهر ماه ۱۴۰۲
حذف و اضافه   ۸-۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲
پایان حذف اضطراری ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۲۸-۲۲ مهر ماه

نوبت دوم ۲۶-۲۰ آبان ماه

نوبت سوم  ۳۰-۲۵ آذر ماه

پایان کلاس‌ها ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲
نظرسنجی  ۲۳-۲۷ دی ماه ۱۴۰۲
امتحانات ۳۰ دی ماه تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

انتخاب واحد ۱۹-۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲
شروع کلاس‌ها ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲
حذف و اضافه  ۵-۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
پایان حذف اضطراری   ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۲۴-۱۸ فروردین ماه

نوبت دوم ۲۸-۲۲ اردیبهشت ماه

نوبت سوم ۲۴ –۱۹ خرداد ماه 

پایان کلاس‌ها  ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
نظرسنجی    ۲۶-۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳
امتحانات   ۲-۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳

تقویم دانشگاهی سال تحصیل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

(ویژه ورودی های قبل از ۱۴۰۱)

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

انتخاب واحد ارشد

انتخاب واحد کارشناسی

۲۳- ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

 ۵-۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

شروع کلاس‌ها ۲ مهر ماه ۱۴۰۱
حذف و اضافه   ۹-۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱
پایان حذف اضطراری ۹ دی ماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۳۰-۲۳ مهر ماه

نوبت دوم ۳۰-۲۳ آبان ماه

نوبت سوم  ۳۰-۲۳ آذر ماه

پایان کلاس‌ها ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱
نظرسنجی  ۲۲-۲۶ دی ماه ۱۴۰۱
امتحانات  ۱-۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

انتخاب واحد ۲۳-۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱
شروع کلاس‌ها ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
حذف و اضافه  ۶-۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱
پایان حذف اضطراری   ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۱۹-۲۶ فروردین ماه

نوبت دوم ۱۹-۲۶ اردیبهشت ماه

نوبت سوم ۱۹ –۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲

پایان کلاس‌ها  ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲
نظرسنجی    ۲۵-۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲
امتحانات   ۳-۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲