در صورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل سازی سوابق تحصیلی، به شرط موافقت مراجع ذیربط ، دانشجو مکلف است به ازای هر واحد پذیرفته شده، حداکثر ۵ درصد شهریه ثابت یک  نیمسال را پرداخت نماید.