در زمان اعلام نتایج آزمون سراسری دوره های کارشناسی، از طریق سایت مؤسسه به پذیرفته شدگان اطلاع رسانی می گردد که چنانچه قبلاً دانشجو بوده و مدرک تحصیلی دریافت کرده اند ریزنمرات (مهرشده توسط دانشگاه مبدا)خود را در هنگام ثبت نام تحویل مؤسسه نمایند و ریز نمرات دانشجویان جهت تطبیق به گروه های آموزشی مربوطه ارسال و پس از بررسی نظر گروه به دانشجو اعلام و دانشجو می تواند نسبت به حذف و اضافه واحدهای خود اقدام نماید .درنهایت دانشجو می باید تا پایان اولین نیمسال تحصیلی ریز نمرات خود را ارائه نماید در غیر این صورت اقدامی میسر نیست.