نمرات دروس پذیرفته شده عینا در کارنامه دانشجو ثبت می شود.