جداول شهریه ترم اول ورودی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شهریه کارشناسی پیوسته ترم اول 1402-1401

جدول شهریه کارشناسی ناپیوسته 1401-1402

شهریه ارشد 1402-1401

شماره کارت بانک ملت متعلق به موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش:  ۶۱۰۴۳۳۷۴۶۰۱۱۴۳۳۱

شماره حساب جام بانک ملت متعلق به موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش:  ۸۷۲۶۷۹۴۸۸۳

شماره شبای حساب بانک ملت موسسه آموزش عالی فاران مهردانش
IR670120000000008726794883