در شرايط عادی دانشجو موظف است در هر نيمسال حداقل 12 واحد درسی اخذ کند.