در شرایط عادی دانشجو موظف است در هر نیمسال حداقل ۱۲ واحد درسی اخذ کند.