در شرايط عادی دانشجو موظف است در هر نيمسال حداقل ۱۲ واحد درسی اخذ کند.