قوانین آموزشی در ابتدای ثبت نام به هر دانشجو ارائه می گردد تا پس از مطالعه وی با امضا و اثر انگشت ثبت در پرونده وی شود. از اینرو تعهد به بندهای قید شده در آئین نامه کاملا الزامی می باشد. (شرایط انصراف در آئین نامه قید شده است)

فرم انصراف را باید حضورا از موسسه تحویل گرفته و پس از تکمیل با امضا و ثبت دقیق تاریخ روز ، به بخش اداری موسسه تحویل دهید تا روال بررسی آن آغاز گردد.

دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ  ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت،پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می تبصره:تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، بر عهده موسسه است.

تا زمانیکه پرونده دانشجو به صورت کامل بسته نشده باشد ، دانشجوی مذکور منصرف محسوب نمی گردد و تعهدات و تبعات مالی بیشتری برای وی ایجاد می گردد. لذا پیگیری خود دانشجو تا اتمام همه مراحل انصراف از اهمیت زیادی برخوردار است.