دانشجویی که بدون ارائه درخواست مرخصی تحصیلی انتخاب واحد نکند مصداق عدم مراجعه قرار می‌گیرد  مگر آنکه ظرف مدت یک ماه بعد یا قبل از شروع ترم دلایل خود را به امور آموزش موسسه ارائه نماید و دلایل او موجه تشخیص داده شود. بنابراین در صورتیکه دلایل دانشجو موجه تشخیص داده شود برای او در نیمسال مربوطه مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد.