دانشجويی که بدون ارائه درخواست مرخصی تحصيلی انتخاب واحد نکند مصداق عدم مراجعه قرار می‌گيرد  مگر آنکه ظرف مدت يک ماه بعد یا قبل از شروع ترم دلايل خود را به امور آموزش موسسه ارائه نمايد و دلايل او موجه تشخيص داده شود. بنابراین در صورتیکه دلايل دانشجو موجه تشخيص داده شود برای او در نيمسال مربوطه مرخصی تحصيلی صادر خواهد شد.