به دانشجویان، کارت دانشجویی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ” فاران مهر دانش” اعطا می گردد.