منطبق بودن دروسی که دانشجو گذرانده با برنامه درسی دوره جدید  اوست. یکی از شروط اصلی فارغ‌التحصیلی دانشجو همین است. یعنی در نهایت کارنامه دانشجو باید با برنامه درسی گرایش مربوطه تطبیق داشته باشد.