مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی  و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.