حداکثر واحدهای قابل اخذ در تابستان۶  واحد از دروس عمومی برای مقطع کارشناسی  می‌باشد، و برای نيمسال تابستانه شرط حداقل وجود ندارد.

نکته مهم:
۱-ترم تابستانه، حذف و اضافه ندارد.
۲-چنانچه دانشجوئی بدون رعايت مقررات و ضوابط، واحدی را اخذ کند، از سوی امور آموزش موسسه حذف موجه خواهد شد و دانشجو ملزم به پرداخت شهريه آن درس می باشد.