۱- طبق آيين‌نامه آموزشی، ارزيابی و نمره‌دهی در هر درس فقط در حيطه اختيار استاد می‌باشد.

۲- طبق آيين‌نامه آموزشی، برگزاری امتحانات پايانی به ‌صورت حضوری برای تمامی دروس الزامی است و شرکت دانشجو در امتحان پايانی، يکی از شروط اساسی گذراندن هر درس است.

۳- استاد می‌تواند ارزيابی دانشجو در درس را فقط از طريق امتحان پايانی انجام دهد و يا مجموعه ای از ارزيابی‌های ديگر در قالب امتحان ميان‌ترم، کوييز، تکاليف، پروژه و مشارکت دانشجو در مباحث کلاسی را نيز علاوه بر امتحان پايانی مد نظر قرار دهد.