حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی  منتهی می شود و برای رشته مدیریت کسب و کار48 واحد می باشد.