حداقل با گذراندن ۶۸ واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی  منتهی می شود و برای رشته مدیریت کسب و کار۴۸ واحد می باشد.