تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در دوره تابستان اخذ نماید ۶ واحد درسی است.