تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در دوره تابستان اخذ نماید 6 واحد درسی است.