بازه زمانی تجدید نظر پس از اعلام نمرات سه روز می باشد.پس از قطعی شدن نمرات امکان تغییر نمره و ثبت دوباره در سیستم به هیچ وجه امکان پذیر نیست.