چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.تبصره:چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.