حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است.دانشجویی که در هریک از دروس الزامی مردود شود، ملزم به تکرار آن است.با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.