ملاک دانش آموختگی برای دوره کارشناسی ناپیوسته و پیوسته داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.