ملاک دانش آموختگی برای دوره کارشناسی ناپیوسته و پیوسته داشتن میانگین کل حداقل ۱۲ در پایان دوره است.