تعداد واحد های دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی  صرفا برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر ۶ واحد می باشد و نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شتبصره: برای دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط (به تشخیص گروه آموزشی)، حداکثر ۲۰ واحد جبرانی ارائه می شود. نمره این دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.