در صورت تقاضای انصراف دانشجوی ترم اولی بعد از دریافت شماره دانشجویی و شروع ترم هیچ مبلغی به دانشجو مسترد نخواهد شد. برای دانشجویان ترم دوم به بعد: پس از شروع یک نیمسال و قبل از پایان زمان حذف و اضافه بصورت رسمی تقاضای انصراف نماید، لازم است علاوه بر بدهیهای معوق، شهریه ثابت آن نیمسال را نیز پرداخت نماید و سپس مراحل انصراف را تکمیل کند.اما در صورت انتخاب واحد دانشجو در ترمی که انصراف خود را اعلام می کند: علاوه بر شهریه ثابت کل شهریه متغیر ترم مذکور نیز جز بدهی های دانشجو محسوب می گردد.