بله، اما نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود. و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب در هر سال از دانشجو دریافت می شود.