تمام ارتباطات دانشجو در این موسسه از طریق پرتال دروس و  سامانه اطلاعات آموزشی  انجام می پذیرد .