بلی ، از آنجا که بستر اینترنتی این دانشگاه روی شبکه اینترنت خارج از کشور طراحی گردیده علی الاصول امکان ورود به سامانه های آموزشی موسسه از طریق شبکه ی اینترنت خارج از کشور میسر می باشد.