بلی. همزمان با صدور حکم اخراج، وضعیت دانشجوی مشمول از سوی این موسسه آموزش عالی به حوزه نظام وظیفه اعلام می‌شود و رونوشت معرفی‌نامه نیز به خود دانشجو داده می‌شود. دانشجوی اخراجی موظف است ظرف مدتی که در رونوشت معرفی‌نامه قید شده است خود را به حوزه نظام وظیفه معرفی نماید.