خير. با توجه به کوتاه بودن زمان تابستان و حجم بالای دروس  مطابق سرفصل وزارت علوم برای محتوای هر درس( 16 هفته ای ) ارائه نمی شود.