خیر. با توجه به کوتاه بودن زمان تابستان و حجم بالای دروس  مطابق سرفصل وزارت علوم برای محتوای هر درس( ۱۶ هفته ای ) ارائه نمی شود.