با توجه به ماهيت دوره‌های الکترونيکی، تسهيلات رفاهی مانند خوابگاه و استفاده از سلف سرويس به دانشجويان تعلق نمي‌گيرد.ولی امکان وام دانشجویی با رعایت شرایط و آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  از طریق صندوق رفاه دانشجویی وجود دارد.