دانشجویان گرامی

لطفا برای آشنایی بیشتر با شرکت در آزمون نهایی تحت نظارت امن آزمون فایل زیر را مشاهده نمایید.