کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال

محمد کریمی* ، علیرضا جلالی، آزیتا کریمی

دانشجوی مقطع فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
مدیر گروه رشته مدیریت کسبوکار، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
Email: m. karimi2735@gmail. com

چکیده

مقدمه: کسب و کار الکترونیک عبارت است از کاربردی کردن کلیه سیستم‌های اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرایندهای کسب و کار. امروزه این فرایندها با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب توسعه می‌یابند. کسب و کار الکترونیکی در یک تعریف ساده واژه‌ای به معنی انجام کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای مرتبط است. تجارت الکترونیک ازاین‌دست دارای مفهومی کوچکتر و محدودتر نسبت به کسب و کار الکترونیکی است. ازآنجایی‌که فعالیت‌های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و رفاه جامعه می‌گردد، کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند و در این میان کسب و کار الکترونیک از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و پیشرفت کشور زمانی می‌تواند جامه عمل بپوشد که تولید داخلی به‌عنوان مقوله‌ای اشتغال‌زا در اولویت قرار گیرد از این‌رو تحقق این مسئله امری دوسویه است که این امر درگرو تولید و اشتغال می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال می‌باشد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می‌باشد و ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد و جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان و مدیران سازمان فنی و حرفه‌ای ۷۰ نفر می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد ۵۹ پرسشنامه توزیع شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ به دست می‌آید جهت روایی و پایایی پرسشنامه از نظرات اساتید بهره برده می‌شود. استفاده میگردد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ ها از نرم‌ افزار SPSS استفاده می‌گردد.
یافته‌ها: :طبق نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش در رابطه با فرضیه اول، کسب و کار الکترونیک بر تولید تأثیر دارد چرا که درجه معنیداری کمتر از ۰۵.۰ است و در رابطه با فرضیه دوم، کسب و کار الکترونیک نیز بر اشتغال تأثیر می‌گذارد چرا که درجه معنی‌داری کم‌تر از ۰۵.۰ است.  ۳
نتیجه‌گیری :از نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که وجود کسب و کار الکترونیک در دنیای رقابتی جامعه حاضر می‌تواند نقش قابل اهمیتی بر تولید و اشتغال داشته است و مدیران و مسئولین می‌توانند با بهره‌گیری از کسب و کار الکترونیک تأثیر قابل ملاحظه بر تولید و اشتغال داشته باشند.
کلمات کلیدی: کسب و کار، الکترونیک، تولید، اشتغال.