مقالات علمی پژوهشی موسسه فاران مهر دانش

ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
1 بررسی قصد خرید مجدد مشتری در فرایند خرید آنلاین علیرضا جلالی – استاد موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

یونس حیدری رجل – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری 1399
2 نقش زنجیره بلوك در جلوگیری از ورود داروهای جعلی و بی كیفیت به زنجیره تامین دارو مریم محیط – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، موسسه غیرانتفاعی فاران مهر دانش سومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران 1399
3 بررسی تاثیر مراحل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر شایستگی مدیران سازمان منیره عیوضی لوشکانی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ، تهران ، ایران ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع 1399
4 مروری بر ادبیات برندسازی در بازارهای شرکتی و زمینه های تحقیقاتی آتی آن:چالش های برندسازی در بازارهای شرکتی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

مجتبی حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت 1399
5 نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده: چارچوب، پیشنهادات بنیادین و مفاهیم

علیرضا جلالی – استاد یار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهردانش

علی مرتضائیان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهردانش

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1399
6 مفهوم سازی، سنجش و مدیریت ارزش ویژه برند مشتری محور حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

امیر رحمانی صابر فرد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1399
7 ارئه الگوی تاب آوری استراتژیک کسب و کارهای نوپا در شرایط تلاطمات محیطی ناشی از همه گیری ویروس کرونا (کووید- 19)

رسول رضائی – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

سجاد رامندی – دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

فاطمه لشگری – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

زهرا فخاری نژاد – دانش آموخته مدیریت بازرگانی (کارآفرینی)، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1399
8 کارآفرینی در بستر تاریخ بازاریابی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

سارا کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران 1399
9 مروری بر عوامل تعیین کننده در موفقیت تجارت الکترونیک


مجید اقتصادی سهرابی
 – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

علیرضا جلالی – استادیار موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران 1399
10 استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و کارافرینی سازمانی

سیده خدیجه حسینی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارافرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

علیرضا جلالی – استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری 1399
11 قیمت گذاری تفکیکی: مروری بر تحقیقات قیمت گذاری تفکیکی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

نسرین امیدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران 1399
 12 راهکار تشخیص نفوذ در انتقال داده تجهیزات پزشکی متصل به اینترنت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM امید حسینی – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

مریم محیط – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

مریم تاجدینی – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1399
 13 چالش های مالکیت معنوی و برند سازی از نظر قانونی و بازاریابی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

سوانا پارسیقیان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری 1399
 14 بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده آمادگی سازمانی و محیط کسب و کار
سیده فهیمه میرزاده قصاب کلائی
 – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایرانعلیرضا جلالی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران
یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 1399
15 بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی اعتماد، قابلیت فروش و قابلیت قیمت گذاری لیلا عبدالحسینی – گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران

علیرضا جلالی – عضو هیات علمی همکار از دانشگاه علوم مالزی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1399
 16 تبیین واکنش مصرف کنندگان ایرانی به رکود اقتصادی بزرگ فرنوش رفاهیان – دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مديريت بازرگانی کارآفرينی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ايران

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – همكار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ايران

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1398
 17 بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری برند مشتریان با تأکید بر رویکرد ارزش ویژه برند مشتری محور


نوشین قائمی فر
 – گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

محمدصفدر کشاورزپور – همکار علمی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1398
18 تبیین پیشایندهای رضایت مشتری و وفاداری مشتری در وسایل و تجهیزات نوظهور در بازار ایران حسن محمدهاشم – دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مديريت بازرگانی کارآفرينی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ايران

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – همكار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ايران

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1398
 19 تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر وفاداری برند ساناز فاضل فکور – گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

محمدصفدر کشاورزپور – همکار علمی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1398
 20
بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت و رشد سودآوری با نقش تعدیل کننده سرمایه مشتری (مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده دارو در شهر تهران)

سیدمجتبی روحانی
 – گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایرانعلیرضا جلالی – گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران
دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1398
 21 بررسی تاثیرکیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتری با رویکردی مبتنی بر متغیرهای تعدیل گر و میانجی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار و مدیر گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی غیر مجازی فاران مهر دانش

امیرحسین طالبیان – دانشجوی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر مجازی فاران مهر دانش

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار 1399
 22 تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بانک شهر (شمال و شرق) تهران


نیلوفر گودرزی متین
 – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار و مدیرگروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار 1399
 23 تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت، وفاداری و خوشحالی مشتری (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی) حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

الهه آقاجعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد .مدیریت بازرگانی -کارآفرینی- موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه 1399
 24 تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران سمیرا عمادی نسب – مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران

بابک باستان – مؤسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ، تهران

همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار 1399
 25 نقش اینترنت اشیا در کاهش شیوع بیماری همه گیر کووید- 19 امید حسینی – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش (مجازی)

مریم محیط – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش (مجازی)

هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی 1399
 26 بررسی تاثیر تجربه برند بر تعهد برند، نقش میانجی اشتیاق و اخلاق ادراک شده (مطالعه موردی برندهای زارا، نایک، آدیداس، شنل، اچ اند ام، هرمس وگوچیدر فروشگاه های غرب تهران)

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار و مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

آسیه غفاری یزنی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران دانش

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری 1399
 27 ارزش برند و اهداف رفتاری مشتری : یک مدل واسطه ای محمدصفدر کشاورزپور – استادیار مرکز آموزش عالی فاران مهر دانش، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش، تهران،

فخری گودرزی – کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش، تهران

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری 1399
 28 ارائه راهکاری به منظور بکارگیری و پیاده سازی هوشمند تجارت در جهت بهبود سنجش عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی مهدی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

علیرضا جلالی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری 1399
29 بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشورهای خاورمیانه

فریبا پیرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

علیرضا جلالی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری 1399
 30 تاثیر بازاریابی الکترونیک در صنایع خرد و پیشبرد راهکارهای فروش (مطالعه موردی: برندهای ورزشی) مهدی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

علیرضا جلالی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری 1399
 31 parsian as a Model for Employing Patient Simulation in the Learning

Management System

شیرین عیانی،خدیجه مولایی،اشرف علی مددی، محمد بختیاری، رفعت بیات،  فائزه صادقی ،سمانه نعمت الهی، محمد شهرآبادی Iranian Red Crescent Medical Journa 2018
 32 ارزیابی و تحلیل راهکارهای داده کاوی در تجارت الکترونیک شیرین عیانی پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران 1397
 33 به کارگیری داده حجیم در صنعت سلامت به منظور هم افزائی بین علوم و دستیابی به سلامت پایدار :بررسی چالش ها و ارائه راهکار ها شیرین عیانی ، سارا درویش خانه سری، خدیجه مولایی اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها) 1396
 34 بررسی و طبقه بندی مشخصه های کاربردی در تکنیک شبکه ی عصبی به منظور تشخیص بیماریهای ایسکمیک قلبی :مروری سیستماتیک

شیرین عیانی، خدیجه مولایی، مریم جهانبخش، رضا مولایی

مجله دانشکده پزشکی اصفهان 1396
35 پارسین :مدل مشتمل بر ابزارهای لازم به منظور پیاده سازی شبیه ساز بیمار در سیستم مدیریت یادگیری شیرین عیانی، رفعت بیات، سمانه نعمت الهی، محمد شهرآبادی، فروغ رحیمی، علی سلیمانی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1395
 36 بررسی تاثیر استفاده از پیام کوتاه در برنامه غربالگری سرطان سینه

عصمت مشعوف، خدیجه مولایی، شیرین عیانی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی وارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1396
 37 سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه درصنعت سلامت : بررسی مشکلات به کارگیری آن بر اساس میزان توسعه یافتگی کشورها شیرین عیانی، مهسا میرزایی، نسیبه عباسی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی وارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
38 مروری بر سیر توسعه ای فناوری های همگرا با تکیه بر نقش آن در حوزه سلامت : کاربردها، مزایا و چالش ها شیرین عیانی، نفیسه خسروی اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی وارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1396
 39 نقش ربات های صنعتی در افزایش بهره وری کارخانجات علی کوهی، علیرضا جلالی چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1396
 40 ارائه مدلی جهت پذیرش سیستم های پیشنهاد دهنده در وب سایت های تجارت الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری مهدی قربانی ، علیرضا جلالی اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی 1397
41 کارآفرینی کسب و کارهای الکترونیکی تحت وب و رضایت مشتری آسیه علی نژاد،  الهام وصلی همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1397
 42 نقش مدیریت دانش در افزایش راندمان کار نیروی انسانی پروژه های صنعت نفت، مطالعه موردی پتروشیمی شازن محمد ساعتچیان، الهام وصلی کنفرانس ملی پژوهش های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم 1397
43 رفتار مصرف کننده و نقش بازاریابی دهان به دهان بر رفتار مشتری میترا فاطمه شیرازی،  الهام وصلی کنفرانس ملی پژوهش های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم 1397
 44

studying effective factors of customer-oriented marketing on the sales volume in e-marketing

(interactive pattern)

فاطمه سادات حسینی،  الهام وصلی the 2nd international Conference Modern Developments in Management, Economics and Accounting 2018
 45 نقش تسهیم دانش در بهبود فرآیند های کاری و ارتقا فرهنگ سازمانی فرشته فیضی،  الهام وصلی دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق 1397
46 transforming innovations to digital products and generating revenue out of them لیلا سادات حسینی،  الهام وصلی the 2nd international Conference Modern Developments in Management, Economics and Accounting 2018
 47 طبقه بندی تصاویر ثبت شده از راه دور با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق CNN صفا منافی بجوشین،  الهام وصلی کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر 1397
48 بررسی عناصر موثر در سازگاری با تلفن های هوشمند و استانداردهای مربوط به محتوا در مشهورترین وب سایت های خبرگزاری های ایرانی مریم جان محمدی،  الهام وصلی کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1397
 49 تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد شرکتهای بیمه با درنظر گرفتن مدیریت دانش به عنوان عامل تعدیلگر (مطالعه موردی نمایندگی های “بیمه ما” استان اصفهان) بنفشه ابوطالبی،  الهام وصلی اولین کنفرانس مطالعات نوین مدیریت در ایران 1396
ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
50 بررسی تاثیر رعایت الزامات لجستیک در کاهش زمان از دست رفته(leadtime) و بهای تمام شده قطعه تولیدی سپر خودرو (بررسی موردی قطعه سپر در شرکت مهر کامپارس) اکرم میرزایی، الهام وصلی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1396
51 تکنیک و ابزاری جهت مدیریت منابع توانمندی ها و قابلیت ها زهرا سادات معروفی،  الهام وصلی سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار 1396
52 بررسی عوامل پیش برنده ی ایجاد کارآفرینی و کسب و کار هوشمند و رشد آن در ایران شقایق برومند،  الهام وصلی کنفرانس سالانه مدیریت بر مبنای هوشمندی 1396
53 رتبه بندی کانالهای فروش با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) عظیمه خلیلی،  الهام وصلی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی 1396
54 ارتباط مولفه های هوش با مدیریت فهیمه  سعیدا،  الهام وصلی کنفرانس سالانه مدیریت بر مبنای هوشمندی 1396
55 اثر بخشی آموزش سازمانی با رویکرد مدیریت دانش ساختار یافته شرکت های تولیدی شهرک صنعتی حدیثه کریمخانی،  الهام وصلی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا 1396
56 انواع مدل کسب و کار الکترونیکی در ایران با نگرش ویژه ای بر عوامل موثر آنها گوهر  ذوالفقاریان،  الهام وصلی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1396
57 مدیریت زنجیره تامین و نقش آن در روابط کاری و نیز بهبود عملکرد سازمانها مرجان اراکی تبار،  الهام وصلی اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران 1396
58 بازاریابی مبتنی بر مدیریت ریسک به منظور بهبود رضایت مشتریان در کسب و کار فرح ناز شاه آبادی فراهانی،  الهام وصلی کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی 1395
59 معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره وری آزیتا کریمی، الهام وصلی،

محمد کریمی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
60 کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال محمد کریمی، علیرضا جلالی، آزیتا کریمی اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
61 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری درمانی شهر اهواز با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نسرین مهدی زاده،

آزاده امیری

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
62 حفظ حریم خصوصی در سامانه‌های سلامت الکترونیک با استفاده از کنترل دسترسی مبتنی بر رضایت بیمار محمدحسن تبریزی،

سعید شکرالهی، سید علی قرشی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
63 تاثیر پرونده الکترونیک سلامت بر ایمنی بیماری مرور سیستماتیک مریم احمدی،

هدیه محمد زاده

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
64 ارائه مدلي به منظور شناسايي عوامل موثر بر پذيرش بانکداری الکترونیک توسط مشتريان(مطالعه موردي: بانك حكمت ايرانيان) علی سلیمانی،

محمد رضا محمدی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
65 بهینه سازی ترافیک وب سایت ها به منظور جذب گردشگر سلامت با توریسم درمانی در ایران علی سلیمانی،

نرگس اسدی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
66 بررسی موانع پذیرش و دست یافتن سریعتر و بالاتر به تجارت الکترونیک بهاره حسین پور،

الهام وصلی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
67 كيوسكهاي مجهز جهت امدادرساني در سوانح جاده اي و بلاياي طبيعي مبتني بر فناوري نوين علی پیروز،

سمانه سالمی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
68 اولویت بندی عوامل موثر بر فروش کسب و کار های الکترونيکی و نقش آن در کارآفرینی و اشتغال‌زایی علی جعفری، علیرضا جلالی اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
69 تبیین مدل ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران مریم عزیزی، الهام وصلی اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
70 ارائه روشی نوین در کسب و کار الکترونیک با استفاده از بازاریابی ویروسی بر محور کارت های هوشمند علی سلیمانی،

زهرا زکی زاده

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
71 سامانه جامع کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی علی سبزطجری،

سمیه ملک زاده،

حسین کشوری عسگرپور

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

1396
72 تاثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد شهری با تاکید بر استادیوم های ورزشی لیلا  موسوی دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار 1397
73 بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی :شرکت هوشمند ارتباط رهگشا)) سعیده حسینعلی گل، الهام وصلی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی 1397
74 بررسی تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تامین در شرکت البرز قطعه مرضیه اخلاقی مطلق، الهام وصلی، معصومه خزائی همایش ملی علم و فرا علم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو 1397
75 تبيين پيشايندهاي وفاداري الكترونيكي مشتريان: مطالعه موردي، ديجي كالا فاطمه اكبري دوفصلنامه علمي – پژوهشي انديشه مديريت راهبردي 1397
76 بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت همراه سرویس خاورمیانه) خاطره محمدی، الهام وصلی نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق  کسب وکار 1398
77 مطالعه موردی بررسی اثر خدمات اینترنت بانک بر رضایتمندی مشتریان مریم رحمتی اندر آب، الهام وصلی نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق  کسب وکار 1398
78 بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و نگهداری مشتریان اصلی در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ما ) منیر ساری، الهام وصلی نخستین کنفرانس ملی مدیریت اخلاق، کسب وکار 1398
79 بررسی جایگاه سیستم های اطلاعات سلامت مبتنی بر اینترنت اشیاء در چارچوب مفهومی سه بعدی شیرین عیانی، خدیجه مولایی و محمد جواد مه آبادی( فاران) مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 1399
80 Persian as a model for employing patient simulation in thelearning management system Shirin Ayani, Khadijeh Moulaei* Ashraf Alimadadi, Mahmoud Bakhtiari, Rafat Bayat, Faezeh

Sadeghi, Samaneh Nematolahi, and Mohammad Shahrabadi7(فاران)

Iran Red Crescent Med J. 2018
81 Enterprise resource planning in the health industry : problems of its usage basedon the extent of the countries develoment
82 A Systematic Review of Big Data Potential to Make Synergies between Sciences for Achieving Sustainable Health: Challenges and Solutions Shirin AYANI, Khadijeh MOULAEI2, Sarah DARWISH KHANEHSARI1, Maryam JAHANBAKHSH, Faezeh SADEGHI  Applied Medical Informatics 2019
83 تعیین عوامل موثر در پیش بینی متاستاز سرطان پستان به کمک مدل های یادگیری ماشین
مریم محیط
 – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، موسسه غیرانتفاعی فاران مهر دانش
هشتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو 1400
84 سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران.

مژگان رسول زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران.

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت 1399
85 تاثیر حرفه ای و تجربه بر قضاوت حسابرسی با پیچیدگی وظیفه به عنوان یک متغیر تعدیل کننده سعید زارع رفیع – کارشناسی ارشد ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش ، تهران ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی 1399
86 روند قضاوت حرفه ای حسابرس سعید زارع رفیع – کارشناسی ارشد ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش ، تهران ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی 1399
87 بررسی پرونده های شکایت فیلمنامه های ایرانی در زمینه ی سرقت یا استخراج بدون مجوز فائزه پیرمحمدی چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق 1400
88 کنترل هزینه و پاسخگویی برای اجرای موثر بودجه سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران 1400
89 مدیریت و عملکرد هزینه استراتژیک: مورد هزینه های زیست محیطی سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران 1400
90 مشکلات کاربرد قضاوت حرفه ای در ارزیابی تداوم فعالیت شرکت سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران 1400
91 بررسی قضاوت حسابرسی در فرآیند حسابرسی : تاثیر فشارهای اطاعت ، پیچیدگی وظیفه و تخصص حسابرسی- مورد شرکت های حسابداری عمومی سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران 1400
92 مشارکت سهامداران در تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) تجزیه و تحلیل چند مسئله ای و دوره ای سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران 1400