مقالات علمی پژوهشی موسسه فاران مهر دانش

ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۱ بررسی قصد خرید مجدد مشتری در فرایند خرید آنلاین علیرضا جلالی – استاد موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

یونس حیدری رجل – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری ۱۳۹۹
۲ نقش زنجیره بلوك در جلوگیری از ورود داروهای جعلی و بی كیفیت به زنجیره تامین دارو مریم محیط – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، موسسه غیرانتفاعی فاران مهر دانش سومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران ۱۳۹۹
۳ بررسی تاثیر مراحل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر شایستگی مدیران سازمان منیره عیوضی لوشکانی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ، تهران ، ایران ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع ۱۳۹۹
۴ مروری بر ادبیات برندسازی در بازارهای شرکتی و زمینه های تحقیقاتی آتی آن:چالش های برندسازی در بازارهای شرکتی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

مجتبی حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۹
۵ نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده: چارچوب، پیشنهادات بنیادین و مفاهیم

علیرضا جلالی – استاد یار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهردانش

علی مرتضائیان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهردانش

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۹۹
۶ مفهوم سازی، سنجش و مدیریت ارزش ویژه برند مشتری محور حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

امیر رحمانی صابر فرد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۹۹
۷ ارئه الگوی تاب آوری استراتژیک کسب و کارهای نوپا در شرایط تلاطمات محیطی ناشی از همه گیری ویروس کرونا (کووید- ۱۹)

رسول رضائی – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

سجاد رامندی – دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

فاطمه لشگری – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

زهرا فخاری نژاد – دانش آموخته مدیریت بازرگانی (کارآفرینی)، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۹۹
۸ کارآفرینی در بستر تاریخ بازاریابی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

سارا کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران ۱۳۹۹
۹ مروری بر عوامل تعیین کننده در موفقیت تجارت الکترونیک


مجید اقتصادی سهرابی
 – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

علیرضا جلالی – استادیار موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران ۱۳۹۹
۱۰ استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و کارافرینی سازمانی

سیده خدیجه حسینی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارافرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

علیرضا جلالی – استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ۱۳۹۹
۱۱ قیمت گذاری تفکیکی: مروری بر تحقیقات قیمت گذاری تفکیکی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

نسرین امیدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران ۱۳۹۹
 ۱۲ راهکار تشخیص نفوذ در انتقال داده تجهیزات پزشکی متصل به اینترنت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM امید حسینی – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

مریم محیط – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

مریم تاجدینی – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

یازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ۱۳۹۹
 ۱۳ چالش های مالکیت معنوی و برند سازی از نظر قانونی و بازاریابی حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهردانش

سوانا پارسیقیان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش

دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۹
 ۱۴ بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده آمادگی سازمانی و محیط کسب و کار
سیده فهیمه میرزاده قصاب کلائی
 – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایرانعلیرضا جلالی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران
یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۹
۱۵ بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی اعتماد، قابلیت فروش و قابلیت قیمت گذاری لیلا عبدالحسینی – گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران

علیرضا جلالی – عضو هیات علمی همکار از دانشگاه علوم مالزی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۹
 ۱۶ تبیین واکنش مصرف کنندگان ایرانی به رکود اقتصادی بزرگ فرنوش رفاهیان – دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مديريت بازرگانی کارآفرينی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ايران

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – همكار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ايران

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۸
 ۱۷ بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری برند مشتریان با تأکید بر رویکرد ارزش ویژه برند مشتری محور


نوشین قائمی فر
 – گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

محمدصفدر کشاورزپور – همکار علمی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۸
۱۸ تبیین پیشایندهای رضایت مشتری و وفاداری مشتری در وسایل و تجهیزات نوظهور در بازار ایران حسن محمدهاشم – دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مديريت بازرگانی کارآفرينی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ايران

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – همكار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ايران

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۸
 ۱۹ تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر وفاداری برند ساناز فاضل فکور – گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

محمدصفدر کشاورزپور – همکار علمی موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۸
 ۲۰
بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت و رشد سودآوری با نقش تعدیل کننده سرمایه مشتری (مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده دارو در شهر تهران)

سیدمجتبی روحانی
 – گروه مدیریت بازرگانی کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایرانعلیرضا جلالی – گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی فاران مهر دانش، تهران، ایران
دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۸
 ۲۱ بررسی تاثیرکیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتری با رویکردی مبتنی بر متغیرهای تعدیل گر و میانجی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار و مدیر گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتقاعی غیر مجازی فاران مهر دانش

امیرحسین طالبیان – دانشجوی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر مجازی فاران مهر دانش

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار ۱۳۹۹
 ۲۲ تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی در بانک شهر (شمال و شرق) تهران


نیلوفر گودرزی متین
 – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار و مدیرگروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار ۱۳۹۹
 ۲۳ تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت، وفاداری و خوشحالی مشتری (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی) حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

الهه آقاجعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد .مدیریت بازرگانی -کارآفرینی- موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه ۱۳۹۹
 ۲۴ تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران سمیرا عمادی نسب – مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران

بابک باستان – مؤسسه آموزش عالی فاران مهر دانش ، تهران

همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار ۱۳۹۹
 ۲۵ نقش اینترنت اشیا در کاهش شیوع بیماری همه گیر کووید- ۱۹ امید حسینی – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش (مجازی)

مریم محیط – کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش (مجازی)

هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی ۱۳۹۹
 ۲۶ بررسی تاثیر تجربه برند بر تعهد برند، نقش میانجی اشتیاق و اخلاق ادراک شده (مطالعه موردی برندهای زارا، نایک، آدیداس، شنل، اچ اند ام، هرمس وگوچیدر فروشگاه های غرب تهران)

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار و مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

آسیه غفاری یزنی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران دانش

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری ۱۳۹۹
 ۲۷ ارزش برند و اهداف رفتاری مشتری : یک مدل واسطه ای محمدصفدر کشاورزپور – استادیار مرکز آموزش عالی فاران مهر دانش، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش، تهران،

فخری گودرزی – کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش، تهران

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری ۱۳۹۹
 ۲۸ ارائه راهکاری به منظور بکارگیری و پیاده سازی هوشمند تجارت در جهت بهبود سنجش عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی مهدی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

علیرضا جلالی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری ۱۳۹۹
۲۹ بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر کارآفرینی فرصت و ضرورت در کشورهای خاورمیانه

فریبا پیرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

علیرضا جلالی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری ۱۳۹۹
 ۳۰ تاثیر بازاریابی الکترونیک در صنایع خرد و پیشبرد راهکارهای فروش (مطالعه موردی: برندهای ورزشی) مهدی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

علیرضا جلالی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش، تهران، ایران

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری ۱۳۹۹
 ۳۱ parsian as a Model for Employing Patient Simulation in the Learning

Management System

شیرین عیانی،خدیجه مولایی،اشرف علی مددی، محمد بختیاری، رفعت بیات،  فائزه صادقی ،سمانه نعمت الهی، محمد شهرآبادی Iranian Red Crescent Medical Journa ۲۰۱۸
 ۳۲ ارزیابی و تحلیل راهکارهای داده کاوی در تجارت الکترونیک شیرین عیانی پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران ۱۳۹۷
 ۳۳ به کارگیری داده حجیم در صنعت سلامت به منظور هم افزائی بین علوم و دستیابی به سلامت پایدار :بررسی چالش ها و ارائه راهکار ها شیرین عیانی ، سارا درویش خانه سری، خدیجه مولایی اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها) ۱۳۹۶
 ۳۴ بررسی و طبقه بندی مشخصه های کاربردی در تکنیک شبکه ی عصبی به منظور تشخیص بیماریهای ایسکمیک قلبی :مروری سیستماتیک

شیرین عیانی، خدیجه مولایی، مریم جهانبخش، رضا مولایی

مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۹۶
۳۵ پارسین :مدل مشتمل بر ابزارهای لازم به منظور پیاده سازی شبیه ساز بیمار در سیستم مدیریت یادگیری شیرین عیانی، رفعت بیات، سمانه نعمت الهی، محمد شهرآبادی، فروغ رحیمی، علی سلیمانی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۳۹۵
 ۳۶ بررسی تاثیر استفاده از پیام کوتاه در برنامه غربالگری سرطان سینه

عصمت مشعوف، خدیجه مولایی، شیرین عیانی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی وارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶
 ۳۷ سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه درصنعت سلامت : بررسی مشکلات به کارگیری آن بر اساس میزان توسعه یافتگی کشورها شیرین عیانی، مهسا میرزایی، نسیبه عباسی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی وارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۳۸ مروری بر سیر توسعه ای فناوری های همگرا با تکیه بر نقش آن در حوزه سلامت : کاربردها، مزایا و چالش ها شیرین عیانی، نفیسه خسروی اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی وارتقاء کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶
 ۳۹ نقش ربات های صنعتی در افزایش بهره وری کارخانجات علی کوهی، علیرضا جلالی چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶
 ۴۰ ارائه مدلی جهت پذیرش سیستم های پیشنهاد دهنده در وب سایت های تجارت الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری مهدی قربانی ، علیرضا جلالی اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی ۱۳۹۷
۴۱ کارآفرینی کسب و کارهای الکترونیکی تحت وب و رضایت مشتری آسیه علی نژاد،  الهام وصلی همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۷
 ۴۲ نقش مدیریت دانش در افزایش راندمان کار نیروی انسانی پروژه های صنعت نفت، مطالعه موردی پتروشیمی شازن محمد ساعتچیان، الهام وصلی کنفرانس ملی پژوهش های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۱۳۹۷
۴۳ رفتار مصرف کننده و نقش بازاریابی دهان به دهان بر رفتار مشتری میترا فاطمه شیرازی،  الهام وصلی کنفرانس ملی پژوهش های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۱۳۹۷
 ۴۴

studying effective factors of customer-oriented marketing on the sales volume in e-marketing

(interactive pattern)

فاطمه سادات حسینی،  الهام وصلی the 2nd international Conference Modern Developments in Management, Economics and Accounting ۲۰۱۸
 ۴۵ نقش تسهیم دانش در بهبود فرآیند های کاری و ارتقا فرهنگ سازمانی فرشته فیضی،  الهام وصلی دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق ۱۳۹۷
۴۶ transforming innovations to digital products and generating revenue out of them لیلا سادات حسینی،  الهام وصلی the 2nd international Conference Modern Developments in Management, Economics and Accounting ۲۰۱۸
 ۴۷ طبقه بندی تصاویر ثبت شده از راه دور با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق CNN صفا منافی بجوشین،  الهام وصلی کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر ۱۳۹۷
۴۸ بررسی عناصر موثر در سازگاری با تلفن های هوشمند و استانداردهای مربوط به محتوا در مشهورترین وب سایت های خبرگزاری های ایرانی مریم جان محمدی،  الهام وصلی کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷
 ۴۹ تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد شرکتهای بیمه با درنظر گرفتن مدیریت دانش به عنوان عامل تعدیلگر (مطالعه موردی نمایندگی های “بیمه ما” استان اصفهان) بنفشه ابوطالبی،  الهام وصلی اولین کنفرانس مطالعات نوین مدیریت در ایران ۱۳۹۶
ردیف عنوان مقاله وابستگی نویسندگان نام کنفرانس سال ارائه
۵۰ بررسی تاثیر رعایت الزامات لجستیک در کاهش زمان از دست رفته(leadtime) و بهای تمام شده قطعه تولیدی سپر خودرو (بررسی موردی قطعه سپر در شرکت مهر کامپارس) اکرم میرزایی، الهام وصلی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۶
۵۱ تکنیک و ابزاری جهت مدیریت منابع توانمندی ها و قابلیت ها زهرا سادات معروفی،  الهام وصلی سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار ۱۳۹۶
۵۲ بررسی عوامل پیش برنده ی ایجاد کارآفرینی و کسب و کار هوشمند و رشد آن در ایران شقایق برومند،  الهام وصلی کنفرانس سالانه مدیریت بر مبنای هوشمندی ۱۳۹۶
۵۳ رتبه بندی کانالهای فروش با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) عظیمه خلیلی،  الهام وصلی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶
۵۴ ارتباط مولفه های هوش با مدیریت فهیمه  سعیدا،  الهام وصلی کنفرانس سالانه مدیریت بر مبنای هوشمندی ۱۳۹۶
۵۵ اثر بخشی آموزش سازمانی با رویکرد مدیریت دانش ساختار یافته شرکت های تولیدی شهرک صنعتی حدیثه کریمخانی،  الهام وصلی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا ۱۳۹۶
۵۶ انواع مدل کسب و کار الکترونیکی در ایران با نگرش ویژه ای بر عوامل موثر آنها گوهر  ذوالفقاریان،  الهام وصلی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۶
۵۷ مدیریت زنجیره تامین و نقش آن در روابط کاری و نیز بهبود عملکرد سازمانها مرجان اراکی تبار،  الهام وصلی اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ۱۳۹۶
۵۸ بازاریابی مبتنی بر مدیریت ریسک به منظور بهبود رضایت مشتریان در کسب و کار فرح ناز شاه آبادی فراهانی،  الهام وصلی کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۵
۵۹ معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره وری آزیتا کریمی، الهام وصلی،

محمد کریمی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۰ کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال محمد کریمی، علیرضا جلالی، آزیتا کریمی اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۱ شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری درمانی شهر اهواز با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نسرین مهدی زاده،

آزاده امیری

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۲ حفظ حریم خصوصی در سامانه‌های سلامت الکترونیک با استفاده از کنترل دسترسی مبتنی بر رضایت بیمار محمدحسن تبریزی،

سعید شکرالهی، سید علی قرشی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۳ تاثیر پرونده الکترونیک سلامت بر ایمنی بیماری مرور سیستماتیک مریم احمدی،

هدیه محمد زاده

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۴ ارائه مدلي به منظور شناسايي عوامل موثر بر پذيرش بانکداری الکترونیک توسط مشتريان(مطالعه موردي: بانك حكمت ايرانيان) علی سلیمانی،

محمد رضا محمدی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۵ بهینه سازی ترافیک وب سایت ها به منظور جذب گردشگر سلامت با توریسم درمانی در ایران علی سلیمانی،

نرگس اسدی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۶ بررسی موانع پذیرش و دست یافتن سریعتر و بالاتر به تجارت الکترونیک بهاره حسین پور،

الهام وصلی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۷ كيوسكهاي مجهز جهت امدادرساني در سوانح جاده اي و بلاياي طبيعي مبتني بر فناوري نوين علی پیروز،

سمانه سالمی

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۸ اولویت بندی عوامل موثر بر فروش کسب و کار های الکترونيکی و نقش آن در کارآفرینی و اشتغال‌زایی علی جعفری، علیرضا جلالی اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۶۹ تبیین مدل ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران مریم عزیزی، الهام وصلی اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۷۰ ارائه روشی نوین در کسب و کار الکترونیک با استفاده از بازاریابی ویروسی بر محور کارت های هوشمند علی سلیمانی،

زهرا زکی زاده

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۷۱ سامانه جامع کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی علی سبزطجری،

سمیه ملک زاده،

حسین کشوری عسگرپور

اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات درحوزه های توسعه علمی و ارتقاء کیفیت سلامت

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱۳۹۶
۷۲ تاثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد شهری با تاکید بر استادیوم های ورزشی لیلا  موسوی دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار ۱۳۹۷
۷۳ بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی :شرکت هوشمند ارتباط رهگشا)) سعیده حسینعلی گل، الهام وصلی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۱۳۹۷
۷۴ بررسی تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تامین در شرکت البرز قطعه مرضیه اخلاقی مطلق، الهام وصلی، معصومه خزائی همایش ملی علم و فرا علم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو ۱۳۹۷
۷۵ تبيين پيشايندهاي وفاداري الكترونيكي مشتريان: مطالعه موردي، ديجي كالا فاطمه اكبري دوفصلنامه علمي – پژوهشي انديشه مديريت راهبردي ۱۳۹۷
۷۶ بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی کارکنان (مطالعه موردی شرکت همراه سرویس خاورمیانه) خاطره محمدی، الهام وصلی نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق  کسب وکار ۱۳۹۸
۷۷ مطالعه موردی بررسی اثر خدمات اینترنت بانک بر رضایتمندی مشتریان مریم رحمتی اندر آب، الهام وصلی نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق  کسب وکار ۱۳۹۸
۷۸ بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و نگهداری مشتریان اصلی در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ما ) منیر ساری، الهام وصلی نخستین کنفرانس ملی مدیریت اخلاق، کسب وکار ۱۳۹۸
۷۹ بررسی جایگاه سیستم های اطلاعات سلامت مبتنی بر اینترنت اشیاء در چارچوب مفهومی سه بعدی شیرین عیانی، خدیجه مولایی و محمد جواد مه آبادی( فاران) مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی ۱۳۹۹
۸۰ Persian as a model for employing patient simulation in thelearning management system Shirin Ayani, Khadijeh Moulaei* Ashraf Alimadadi, Mahmoud Bakhtiari, Rafat Bayat, Faezeh

Sadeghi, Samaneh Nematolahi, and Mohammad Shahrabadi7(فاران)

Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۸
۸۱ Enterprise resource planning in the health industry : problems of its usage basedon the extent of the countries develoment
۸۲ A Systematic Review of Big Data Potential to Make Synergies between Sciences for Achieving Sustainable Health: Challenges and Solutions Shirin AYANI, Khadijeh MOULAEI2, Sarah DARWISH KHANEHSARI1, Maryam JAHANBAKHSH, Faezeh SADEGHI  Applied Medical Informatics ۲۰۱۹
۸۳ تعیین عوامل موثر در پیش بینی متاستاز سرطان پستان به کمک مدل های یادگیری ماشین
مریم محیط
 – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، موسسه غیرانتفاعی فاران مهر دانش
هشتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو ۱۴۰۰
۸۴ سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران.

مژگان رسول زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- کارآفرینی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش، تهران، ایران.

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت ۱۳۹۹
۸۵ تاثیر حرفه ای و تجربه بر قضاوت حسابرسی با پیچیدگی وظیفه به عنوان یک متغیر تعدیل کننده سعید زارع رفیع – کارشناسی ارشد ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش ، تهران ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی ۱۳۹۹
۸۶ روند قضاوت حرفه ای حسابرس سعید زارع رفیع – کارشناسی ارشد ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، موسسه آموزش عالی فاران مهردانش ، تهران ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی ۱۳۹۹
۸۷ بررسی پرونده های شکایت فیلمنامه های ایرانی در زمینه ی سرقت یا استخراج بدون مجوز فائزه پیرمحمدی چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق ۱۴۰۰
۸۸ کنترل هزینه و پاسخگویی برای اجرای موثر بودجه سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
۸۹ مدیریت و عملکرد هزینه استراتژیک: مورد هزینه های زیست محیطی سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
۹۰ مشکلات کاربرد قضاوت حرفه ای در ارزیابی تداوم فعالیت شرکت سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
۹۱ بررسی قضاوت حسابرسی در فرآیند حسابرسی : تاثیر فشارهای اطاعت ، پیچیدگی وظیفه و تخصص حسابرسی- مورد شرکت های حسابداری عمومی سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰
۹۲ مشارکت سهامداران در تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) تجزیه و تحلیل چند مسئله ای و دوره ای سعید زارع رفیع چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران ۱۴۰۰