معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره‌وری

آزیتا کریمی *، الهام وصلی ، محمد کریمی

دانشجوی مقطع فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی
مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

Email: a. k381361@gmail. com

چکیده

مقدمه: معماری سازمانی بیانی کامل از سازمان است، یک طرح کلان که همکاری بین جنبه‌های برنامه‌ریزی کسب و کار مانند اهداف، چشم‌اندازها، راهبردها و اصول مدیریت، جنبه‌های فعالیت‌های کسب و کار مانند کارکردها و فرایندهای کسب و کار، ساختارهای سازمان و داده‌های سازمان، جنبه‌های اتوماسیون مانند سیستم‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های داده، همچنین زیرساخت فناوری پشتیبان کسب و کار مانند کامپیوترها، سیستم‌های عامل و شبکه‌ها را فراهم می‌کند و مدیریت منابع انسانی، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به‌طوریکه این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند، در این راستا مدیریت منابع انسانی نیز می‌تواند با معماری سازمانی هم‌راستا باشد و بر رویکردهای مهارتی و افزایش بهره‌وری تأثیرگذار باشد لذا هدف پژوهش حاضر بررسی معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد و شامل ۱ پرسشنامه معماری سازمانی، مدیریت منابع انسانی، رویکرد مهارتی و افزایش بهره‌وری می‌باشد و جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند که تعداد ۹۳ می‌باشند و پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ به دست می‌آید جهت روایی و پایایی پرسشنامه از نظرات اساتید بهره برده می‌شود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار  SPSS و PLS استفاده می‌گردد و از آزمون‌های آماری، آمار توصیفی (توزیع فراوانی) و استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده می‌شود.
یافته‌ها: طبق نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش بین معماری سازمانی با رویکرد مهارتی رابطه معنی داری وجود دارد. بین معماری سازمانی و افزایش بهره‌وری رابطه معنی داری وجود دارد. بین مدیریت منابع انسانی و رویکرد مهارتی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره‌وری رابطه معنی‌داری وجود دارد و همه فرضیه‌ها تائید شدند.
نتیجه‌گیری: وجود معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی در سازمان سبب می‌شود کارکنان بیشتر از رویکرد مهارتی بهره ببرند و همچنین سبب افزایش بهره‌وری در عملکرد کارکنان می‌شود و تأثیر مثبتی بر سازمان می‌گذارد.
کلمات کلیدی: معماری سازمانی، مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی، افزایش بهره‌وری.