شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه‌ی گردشگری درمانی شهر (AHP) اهواز با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نسرین مهدی زاده* ، آزاده امیری
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
Email: nelimehdizadeh@gmail. com

چکیده

مقدمه: طبق آمارهای جهانی صنعت گردشگری دومین صنعت پردرآمد در جهان محسوب می‌شود؛ و با درک اهمیت گردشگری از جنبه‌های مختلف اشکال نوینی برای آن ابداع شده است که گردشگری درمانی یکی از روبه رشدترین بخش‌های آن است. از دهه ۱۹۹۰ عوامل متعددی همچون تغییر در ارزش‌های مصرف- کنندگان، مسنتر شدن جمعیت، اقتضائات سیستم خدماتی بهداشتی و… موجب گسترش و تقویت آن شده است؛ و به دلیل مزایا و منافع فراوان از توجه خاصی برخوردار است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی، تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می‌باشد. در این مقاله با استفاده از مستندات مرتبط و سپس با نظرسنجی از کارشناسان و متخصصین که ۵۰ نفر در نظر گرفته شده است شاخص‌های ارزیابی، معیارها و رتبه‌بندی آن‌ها شناسایی و تدوین و به طراحی ساختار سلسله مراتبی اقدام شده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از تکنیک AHP و نرم‌افزار Expert Choice مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌های پژوهش: نتایج نشان می‌دهد در تعیین گزینه‌های تصمیم‌گیری عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری درمانی شهر اهواز از نقطه نظر کارشناسان و متخصصان، منابع پزشکی، خدمات سفر و بازاریابی در نظر گرفته شد و ۱۲ معیار مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه پژوهش: بر اساس نتایج حاصل از مقایسات زوجی منابع پزشکی با وزن ۰/۲۱۲ در رتبه اول، بازاریابی با وزن ۰/۱۷۷ در رتبه دوم و خدمات سفر با وزن معادل ۰/۱۷۲ رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. نرخ سازگاری نیز نشان از قابل اعتماد بودن قضاوت‌های کارشناسان دارد.

کلمات کلیدی: گردشگری، گردشگران درمانی، مدل AHP، شهر اهواز