تقویم دانشگاهی سال تحصیل ۱۴۰۲-۱۴۰۱

(ویژه ورودی های قبل از ۱۴۰۱)

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

. .
انتخاب واحد ارشد

انتخاب واحد کارشناسی

۲۳- ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

 ۵-۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

شروع کلاس‌ها ۲ مهر ماه ۱۴۰۱
حذف و اضافه   ۹-۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱
پایان حذف اضطراری ۹ دی ماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۳۰-۲۳ مهر ماه

نوبت دوم ۳۰-۲۳ آبان ماه

نوبت سوم  ۳۰-۲۳ آذر ماه

پایان کلاس‌ها ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱
نظرسنجی  ۲۲-۲۶ دی ماه ۱۴۰۱
امتحانات  ۱-۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

انتخاب واحد ۲۳-۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱
شروع کلاس‌ها ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
حذف و اضافه  ۶-۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱
پایان حذف اضطراری   ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۱۹-۲۶ فروردین ماه

نوبت دوم ۱۹-۲۶ اردیبهشت ماه

نوبت سوم ۱۹ –۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲

پایان کلاس‌ها  ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲
نظرسنجی    ۲۵-۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲
امتحانات   ۳-۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲