تقویم دانشگاهی سال تحصیل 1401-1400

نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

انتخاب واحد   25 مرداد ماه- 5 شهریور ماه 1400
شروع کلاس‌ها 13 شهریور ماه 1400
حذف و اضافه 25-20 شهریور ماه 1400
پایان حذف اضطراری 19 آذر ماه 1400
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول 30-21 مهرماه  1400

نوبت دوم 30-21 آبان ماه 1400

نوبت سوم 30-21 آذر ماه 1400

پایان کلاس‌ها 3 دی ماه 1400
نظرسنجی 4-9 دی ماه 1400
امتحانات  11 دی ماه – 1 بهمن ماه 1400

نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

انتخاب واحد 12-20 بهمن ماه 1400
شروع کلاس‌ها 23 بهمن ماه 1400
حذف و اضافه 30 بهمن ماه – 5 اسفند ماه 1400
پایان حذف اضطراری 13 خرداد ماه 1401
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول 31-22 فروردین ماه 1401

نوبت دوم 31-22 اردیبهشت ماه 1401

نوبت سوم 31-22 خرداد ماه 1401

پایان کلاس‌ها 27 خرداد ماه 1401
نظرسنجی 28 خرداد ماه – 2 تیر ماه 1401
امتحانات 4-24 تیر ماه 1401