تقویم دانشگاهی سال تحصیل ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

انتخاب واحد   ۲۵ مرداد ماه- ۵ شهریور ماه ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰
حذف و اضافه ۲۵-۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰
پایان حذف اضطراری ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۰
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۳۰-۲۱ مهرماه  ۱۴۰۰

نوبت دوم ۳۰-۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰

نوبت سوم ۳۰-۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰

پایان کلاس‌ها ۳ دی ماه ۱۴۰۰
نظرسنجی ۴-۹ دی ماه ۱۴۰۰
امتحانات  ۱۱ دی ماه – ۱ بهمن ماه ۱۴۰۰

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

انتخاب واحد ۱۲-۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰
حذف و اضافه ۳-۶ اسفند ۱۴۰۰
پایان حذف اضطراری ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین نوبت اول ۳۱-۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

نوبت دوم ۳۱-۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نوبت سوم ۳۱-۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

پایان کلاس‌ها ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱
نظرسنجی ۲۸ خرداد ماه – ۲ تیر ماه ۱۴۰۱
امتحانات ۴-۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱