تبیین مدل ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیا در ایران

مریم عزیزی*، الهام وصلی
دانشجوی رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
E-mail: azizi. maryam1358@hotmail. com

چکیده

مقدمه: اینترنت اشیا پدیده‌ای نوظهور در ایران محسوب می‌گردد که به دلیل کاربردهای فراوان در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، سلامت، حمل و نقل و از این دست مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر سو، با توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیا در سال‌های اخیر، لزوم طراحی مدلی برای ارزیابی و بازاریابی اینترنت اشیا به‌منظور واکاوی بیشتر این مهم در ایران احساس می‌گردد.
روش پژوهش: این تحقیق به‌منظور تبیین مدل ارزیابی و بازاریابی اینترنت اشیا در ایران از تحقیق اسنادی و همچنین تحلیل محتوای مصاحبه با نخبگان مدیریت فناوری اطلاعات، کامپیوتر و اینترنت اشیا در ایران استفاده کرده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که نهادهای رسمی و غیررسمی نقش تعیین کننده‌ای در بهبود عوامل تقاضا (اندازه بازار و ارتباط با سایر تکنولوژی‌ها) و عرضه اینترنت اشیا (استفاده از قابلیت‌های اینترنت اشیا در داخل و خارج) دارند. این عرضه و تقاضا برای اینترنت اشیا از طریق عوامل تعیین کننده عملکرد اینترنت اشیا شامل انتشار و تطبیق با محصولات و خدمات اینترنت اشیا، تولید محصولات مرتبط با اینترنت اشیا و تولید اختراعات مرتبط با اینترنت اشیا می‌تواند منجر به منافعی برای صنایع در ایران گردد.
نتیجه‌گیری: در تحقیق حاضر علاوه بر ارائه مدل ارزیابی و بازاریابی اینترنت اشیا به بررسی متغیرهای موجود در مدل در ایران پرداخته شد. به‌طور مثال ابعاد تقاضا برای اینترنت اشیا در ایران مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین عرضه اینترنت اشیا از بررسی دو فاکتور مهارت‌ها، تجربه و قابلیت‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده در داخل و قابلیت و علاقه اقتصادی به بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توان شرکت‌های بین‌المللی در حوزه اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در حوزه بازاریابی اینترنت اشیا عواملی که بر ارائه و به‌کارگیری کارآمد اینترنت اشیا در ایران مورد توجه می‌باشند ارائه شد. سپس اثرات بالقوه اینترنت اشیا در ایران مورد توجه قرار گرفت. در نهایت پیشنهادهایی با توجه به مدل تحقیق ارائه شد.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا، عرضه، تقاضا، عملکرد

سایر مقالات (کلیک کنید)