تأثیر پرونده الکترونیک سلامت بر ایمنی بیمار: یک مرور سیستماتیک

مریم احمدی، هدیه محمد زاده*
استاد مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
Email: hedyeh. mohamadzadeh69@gmail. com

چکیده

مقدمه: پرونده الکترونیک سلامت به‌عنوان ذخیره دیجیتال اطلاعات سلامت در طول زندگی یک فرد با هدف حمایت از تداوم مراقبت، آموزش و پژوهش تعریف می‌شود. ایمنی بیمار یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در EHR باید در نظر گرفته شود. هدف این مطالعه بررسی پژوهش‌های انجام شده در خصوص تاثیر پرونده الکترونیک سلامت بر ایمنی بیمار است.

روش پژوهش: این پژوهش، یک مطالعه مروری نظامند است که در آن تمامی مقالات چاپ شده مربوط به موضوع تحقیق در بازه زمانی مارس ۲۰۰۰ تا دسامبر ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی شامل PubMed، Scopus، web of science، Science Direct، scholar به انگلیسی با کلید واژه‌های معین تحت بررسی قرار گرفتند ۱۲۶۳ مقاله چاپ شده به زبان انگلیسی بازیابی شد و از میان ۸۱ مقاله مرتبط درنهایت با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج ۱۵ مقاله‌ مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها :نتایج بررسی کامل ۱۵ مقاله نشان داد که در هشت مقاله استفاده از پرونده الکترونیک سلامت باعث ارتقای ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت شده بود و در شش مقاله نشان دادند که اگرچه پرونده الکترونیک سلامت منجر به ارتقای ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت شده است ولی راه‌حل کلی نیست و مسائل مهم دیگری نیز ازجمله : فرهنگ سازمانی ایمنی بیمار، درک و آگاهی پرسنل، نداشتن زیرساخت قوی برای EHR، نبودن نظارت بر آموزش و مسائل ایمنی بیمار و تعداد خطاهای گزارش شده از EHR در ارتقای ایمنی بیمار مهم است .یک مقاله هم نشان داد که طراحی ضعیف پرونده الکترونیک سلامت و اعتماد بیش ازحد به آن می‌تواند منجر به کاهش ایمنی بیمار شود.
نتیجه‌گیری: در مجموع یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که قابلیت‌های سیستم پرونده الکترونیک سلامت نقش موثر و مفیدی درارتقا ایمنی بیمار، افزایش کیفیت مراقبت و کاهش خطاهای پزشکی دارد؛ اما اگرچه EHR منجربه بهبودایمنی بیمارشده است علاج کلی برای کاهش خطاهای پزشکی نیست و نیازبه یک فرهنگ سازمانی ایمنی و آگاهی پرسنل ازخطاها دارد.
کلمات کلیدی: پرونده الکترونیک سلامت، ایمنی بیمار، مرور نظام مند‌.

سایر مقالات (کلیک کنید)