بهینه‌سازی ترافیک وب سایت‌ها به منظور جذب گردشگر سلامت یا توریسم درمانی در ایران

علی سلیمانی *، نرگس اسدی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملارد، گروه کامپیوتر، ملارد، ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
Email:a. soleimani. uni@gmail. com

چکیده

مقدمه: در میان حوزه‌های مختلف گردشگری، توریسم درمانی به‌عنوان یکی از ابعاد گردشگری سلامت به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می‌کند، با توجه به اهمیت و درآمدزایی این صنعت برای کشور می‌بایست با استفاده از تکنولوژی اینترنت به خصوص وب سایت‌ها در جذب و معرفی هر چه بیشتر خدمات پزشکی خود به دیگر کشورها اقدام شود تا بتوان وب سایت‌هایی را با این موضوع و با استانداردهای جهانی راه‌اندازی و بهینه‌سازی کرد.
روش پژوهش: در این تحقیق که توصیفی-پیمایشی است، یک پرسشنامه‌ی اختصاصی به‌منظور ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت استفاده گردید. از ۳۷ پرسشنامه پخش شده در بین دانشجویان تعداد ۳۰ پرسشنامه تکمیل شده که پس از گردآوری و تحلیل آماری پرسشنامه ها با نرم افزار spss 21 مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار برای بهینه‌سازی سایت‌ها مورد بررسی قرار گرفت همچنین برای به دست آوردن اطلاعات جامع‌تر از توریسم درمانی در سراچه‌های معتبر خارجی به تحلیل و بررسی اطلاعات آن‌ها پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مواردی از قبیل اطلاعات عمیق (غنی) و سهولت استفاده و اعتمادپذیری بالای وب سایت‌ها، پاسخگویی سریع به درخواست‌ها و ایمیل‌ها و هماهنگی ترکیب رنگ‌ها بیشترین رتبه را در جذب مخاطبین و بازدید بیشتر به خود اختصاص داده‌اند. همچنین پس از بررسی تعدادی از وب سایت‌های فعال در زمینه توریسم درمانی سایت‌هایی که دارای قسمت‌هایی از جمله معرفی مقصدهای پزشکی ویژه، بررسی نقل قول‌ها و نظرات کاربران در خصوص موضوعات مرتبط با پزشکی بوده‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
نتیجه‌گیری: با توجه به حیطه‌بندی عواملی که در پرسشنامه بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده بودند می‌توان با معطوف کردن قابلیت‌های وب سایت بر روی حیطه‌های سبک، سهولت استفاده از مرورگر، یادگیر، خوانایی، اعتماد، تعامل، رنگ و محتوای مطالب و در نظر گرفتن کلید واژه‌های مرتبط و در اختیار قرار دادن امکاناتی نظیر معرفی مقصدهای پزشکی ویژه، بررسی نقل قول‌ها و نظرات کاربران اقدامات مؤثری را در جهت بهینه‌سازی ترافیک وب سایت‌ها به‌منظور جذب گردشگر سلامت انجام داد.
کلمات کلیدی: توریسم درمانی، بهینه‌سازی، گردشگر

سایر مقالات (کلیک کنید)