جلسات ضبط شده آشنایی دانشجویان پذیرفته شده ۱۴۰۰ با مدیران گروه

 راهنمای شرکت در جلسه با ادوبی کانکت

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز ادوبی کانکت

 مشاهده جلسه آشنایی رشته مدیریت صنعتی ۱۴۰۰

 مشاهده جلسه آشنایی رشته مدیریت بازرگانی ۱۴۰۰

  مشاهده جلسه آشنایی رشته مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰

 مشاهده جلسه آشنایی رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۰

  مشاهده جلسه آشنایی رشته حسابداری ۱۴۰۰

 مشاهده جلسه آشنایی رشته مدیریت امور بانکی ۱۴۰۰

  مشاهده جلسه آشنایی رشته اقتصاد ۱۴۰۰