جلسات ضبط شده آشنایی دانشجویان پذیرفته شده 1400 با مدیران گروه

 راهنمای شرکت در جلسه با ادوبی کانکت

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز ادوبی کانکت

 مشاهده جلسه آشنایی رشته مدیریت صنعتی 1400

 مشاهده جلسه آشنایی رشته مدیریت بازرگانی 1400

  مشاهده جلسه آشنایی رشته مددکاری اجتماعی 1400

 مشاهده جلسه آشنایی رشته زبان انگلیسی 1400

  مشاهده جلسه آشنایی رشته حسابداری 1400

 مشاهده جلسه آشنایی رشته مدیریت امور بانکی 1400

  مشاهده جلسه آشنایی رشته اقتصاد 1400