در صورت تقسیط  ارائه اصل فیش پرداختی مبلغ یک و نیم میلیون تومان بعنوان پیش پرداخت و چک مابقی شهریه بتاریخ 98/9/20  الزامی می باشد. ( به شماره حساب ۸۷۲۶۷۹۴۸۸۳ یا شماره کارت 6104337460114331 بنام موسسه اموزش عالی فاران مهر دانش)

حضور در جلسه توجیهی اجباری است.